Κανονισμοί και Διαδικασίες Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών

Εκδόθηκε σε ενιαίο κείμενο (https://maritime-unipi.gr/booklet-kanonismoi/) το σύνολο των κανονισμών και ακολουθούμενων διαδικασιών του Τμήματος μας για αναφορά και προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μελών της ακαδημαϊκής μας κοινότητας (Μέλη ΔΕΠ, φοιτητές προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί, ερευνητές, κλπ).