Πολιτική ίσων ευκαιριών

Οι άνθρωποι είναι το θεμέλιο της επιτυχίας της Σχολής και της ποιότητας του ακαδημαϊκού, ερευνητικού, επαγγελματικού και υποστηρικτικού προσωπικού μας. Η Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας δεσμεύεται να σέβεται τη μοναδικότητα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και πιστεύει στην ισότητα ευκαιριών προωθώντας μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς. Στόχος μας είναι η εξάλειψη διακρίσεων και παρενοχλήσεων  χωρίς αποκλεισμούς, αλλά ενσωματώνοντας καλές πρακτικές στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση με ορθές πρακτικές διαχείρισης, μέσω της ανάπτυξης κώδικα βέλτιστων πρακτικών, πολιτικών και κατάρτισης, πιστεύοντας ότι ένα διαφορετικό προσωπικό και φοιτητικό σώμα ενισχύει την έρευνά μας και ενισχύει τη μάθηση των φοιτητών μας.

Για το λόγο αυτό τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας όχι μόνο απολαμβάνουν αλλά ταυτόχρονα, σέβονται το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης απαλλαγμένοι και προστατευμένοι από διακρίσεις με βάση την εθνικότητα, τη φυλή, την καταγωγή, τη γλώσσα, το φύλο, τη θρησκεία, την ηλικία, την υγεία, τη σωματική ικανότητα, την οικονομική ή κοινωνική κατάσταση, τον γενετήσιο προσανατολισμό, καθώς αυτά τα φαινόμενα αντιβαίνουν στην ελευθερία λόγου, σκέψης και έκφρασης που πρεσβεύουμε.